NASZE SPRAWY

Pismo Spółdzielni Mieszkaniowej PAX w Warszawie

 

Redakcja

Adres redakcji:

 

Telefon:

 

Redaguje zespół:

 

Z ramienia Spółdzielni współpracuj± stale:

 

Foto:

 

Wydawca:

 

Druk:

 

 

 

Pismo jest kolportowane w¶ród członków i najemców SM PAX. Pismo bezpłatne.
Redakcja przyjmuje zlecenia na reklamy i promocje.